Vi ønsker flere unge og barnefamilier
i bygda!

 

 Salg av tomter starter hausten 2017 

Tomtene som planlegges ved oppvekstsenteret er ment å være perfekte for barnefamilier og unge i etableringsfasen. Alt dugnadsarbeidet som har blitt lagt i arbeidet med tomtene skal være med å sørge for at tomtene skal bli rimeligst mulig og passe for nettopp denne målgruppen. 

Vi har derfor satt opp noen regler for hvem som skal få tomt til "subsidiert" pris - se nedenfor. Selvsagt ønsker vi alle velkommen til Skurdalen, og hører du ikke til målgruppa ta kontakt med oss for hvilke muligheter vi har for deg. Blant annet planlegges det flermannsboliger som selges utenfor reglement.

 

Målgruppen for boligtomtprosjektet er unge og familier med barn, se regler (pkt. 1-7) under. Målgruppen vil få subsidierte pris og førstevalg av tomt; noen tomter kan selges til andre til kostpris; se for øvrig regler (pkt. 2, 3, 4 og 7) under.

  1. ​ Subsidiert pris gis familier med barn fra 0 - 15 år, eller yngre (under 40 år) i etableringsfasen.

  2. Kjøper (e) skal stå som eier av tomt. Tomten kan ikke selges videre, og må tilbakeføres til Skurdalen bu- og bygdelaug ved ikke oppfylte vilkår.

  3. Ved tilbakeføring av tomt, betaler Skurdalen bu- og bygdelaug tilbake kjøpesummen, ikke gebyrer eller andre kostnader.

  4. Kjøper av tomt forplikter seg til å starte bygging innen 1 år, og ha bostedsadresse i Skurdalen senest ved innflytting.

  5. Det inngås en skriftlig avtale om at subsidiert beløp må tilbakebetales i sin helhet med 3 % rente fra betalingsdato, dersom boligen selges til personer utenfor målgruppen innen 2 år etter innflytting.

  6. Ved flytting/salg innen 2 år, plikter tomtekjøper/boligeier selv å melde fra om dette til Skurdalen bu- og bygdelaug.

  7. Ved inngåelse av kontrakt for kjøp av tomt, forfaller et depositum på 30 % av tomtepris. Når det er klargjort vei, vann, avløp og strøm inn til tomten, betales resterende 70 %. Er tomten ikke betalt i sin helhet innen fristens utløp, tilbakeføres tomten til Skurdalen bu- og bygdelaug.

 

Styret i Sbbl sørger for å ta i mot aktuelle tomtekjøpere, håndheve vedtatte regler, og fordele tomter etter gjeldene regler over. Et fulltallig styre sørger for å godkjenne hver enkelt tildeling av tomt, før kontraktsinngåelse. Skulle flere være interessert i samme tomt, og stiller likt i forhold til å være innenfor målgruppen, vil loddtrekning være en aktuell løsning.  

 

Skurdalen, 28. juli 2018

 

Britt Haugen

leder i SBBL

PS!
Det er regulert for spredt bosetting i skurdalen, og mange flotte steder å bo..
 Her finner du oversikt over grunneiere som har tomter til salgs

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2017 av Skurdalen Bu- og Bygdelaug